Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/2019

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018 ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)


Πυροσβεστική Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 2020)

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας


Εγκύκλιος Γ.Γ.Β. 89926/08/2020

Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων


Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1923 Β΄ 2021)

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους


Τροποποίηση Πυροσβεστικής Διάταξης 19 (ΦΕΚ 2757 Β' 2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”» (Β’ 2233)


Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 5519 Β΄ 2021)

Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020»


Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 140424 ΦΕΚ 6254 Β΄ 2021)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52)


Πυροσβεστική Διάταξη 20 (ΦΕΚ 1301 Β΄ 2022)

Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών


Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35663 Φ.704.4/2022

Συγκεντρωτικός Πίνακας κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο καθεστώς της Έγκρισης ή Γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας


Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 55251 Φ.700.12/2022 - Καθορισμός τιμήματος Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 21.09.2022

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε την πλήρες Εγκύκλιο Πυροσβεστικού Σώματος 55251 Φ.700.12/2022.


Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14980 Φ.700.5 3-2015 - Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού – ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14980 Φ.700.5 3-2015 – Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού – ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015.

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14/2014 - Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014.


Πυρ. Διάταξη 12 & 13 - Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΦΕΚ 1794 / Β' / 06-06-2012

Πυρ. Διάταξη 12 & 13 – Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΦΕΚ 1794 / Β’ / 06-06-2012.
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 1794 / Β’ / 06-06-2012.
Υπουργική Απόφαση 12436/706/13-09-2011 (ΦΕΚ 2039) Συμμόρφωση προς την οδηγία 2010/35 ΕΚ περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση

ΥΑ 12436/706/13-09-2011 (ΦΕΚ 2039) Συμμόρφωση προς την οδηγία 2010/35 ΕΚ περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 2039 / Β / 13-09-2011.


Απόφαση Αριθμ. 1782/63 - Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.

Απόφαση Αριθμ. 1782/63 – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.


Υπουργική Απόφαση 50292/16-02-2009 - Εφοδιασμός οχημάτων με πυροσβεστήρες - ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009

Υπουργική Απόφαση 50292/16-02-2009 – Εφοδιασμός οχημάτων με πυροσβεστήρες – ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009.


ΚΥΑ 1589/104/30-01-2006 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - ΦΕΚ 90 / Β / 30-01-2006

Διαχωρισμός και καθορισμός λήψης μέτρων πυροπροστασίας σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών – Κατάργηση της 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611Β’)
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 90 / Β / 30-01-2006.


ΚΥΑ 140424/6254/2021 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης»

ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 – Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 – ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005.


ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 - Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων

ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 – Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 – ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005.


ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 - Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων

ΚΥΑ 618/43/20-01-2005 – Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων – ΦΕΚ 52 / Β / 20-01-2005
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 52 / Β / 20-01-2005.


ΑΠ 58938 Φ.701.2/06-11-2003 Κατάργηση & χρήση HALON σε μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης & φορητούς Πυροσβεστήρες

ΑΠ 58938 Φ.701.2/06-11-2003 Κατάργηση & χρήση HALON σε μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης & φορητούς Πυροσβεστήρες.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης ΑΠ 58938 Φ.701.2 / 06-11-2003.


ΑΠ 17191 Φ.701.5/21-04-2003 "Προδιαγραφές Φορητών Πυροσβεστήρων" - Αποδοχή πυροσβεστ. CO2 5kg αντί για CO2 6kg

ΑΠ 17191 Φ.701.5/21-04-2003 «Προδιαγραφές Φορητών Πυροσβεστήρων» – Αποδοχή φορητών πυροσβεστήρων CO2 5kg αντί για 6kg.
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης ΑΠ 17191 Φ.701.5 / 21-04-2003.


ΠΔ 922/14-10-1977 Υποχρέωση εφοδιασμού πυροσβεστήρων σε λεβητοστάσια - ΦΕΚ 315 - Άρθρο 4 - 14-10-1977

Δ 922/14-10-1977 Υποχρέωση εφοδιασμού πυροσβεστήρων σε λεβητοστάσια – ΦΕΚ 315 – Άρθρο 4 – 14-10-1977
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 315 – Άρθρο 4 – 14-10-1977.