ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η ασφάλεια και η υγιεινή κατά τις εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων ξεκινά από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις.

Η κατασκευή των εργαστηρίων θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της σταθερότητας και στερεότητας αυτών, από τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής, τον εξαερισμό, τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και τον συνωστισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους, η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι κατάλληλη και ασφαλής, οι θέσεις εργασίας και τα μέσα πρόσβασης να είναι επίσης ασφαλή καθώς και να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και τα μέσα διαφυγής.

Στις ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων) η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εργασιών συντήρησης εξοπλισμού υπό πίεση, όπως είναι οι πυροσβεστήρες.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα εργαστήρια συντήρησης πυροσβεστήρων είναι οι:

 • Ψυχική καταπόνηση (θόρυβος)
 • Εισπνοή πυροσβεστικής σκόνης
 • Ηλεκτροπληξία
 • Εκτόξευση εξαρτημάτων πυροσβεστήρα
 • Ασφυξία (διαρροή CO2, ή Αζώτου)
 • Έκρηξη πυροσβεστήρα από ψηλές πιέσεις

Τυπικοί κανόνες ασφαλείας σε μία αναγνωρισμένη εταιρία για τον επανέλεγχο
και τη συντήρηση των πυροσβεστήρων, μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 1. Πριν τη χρήση κάποιας χημικής ουσίας μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της και το αντίστοιχο MSDS. Ενημερωθείτε για την επικινδυνότητα και τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν.
 2. Πριν τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου παραγωγής, να έχετε μελετήσει τα φυλλάδια χρήσης τους και να λαμβάνεται κάθε προφύλαξη για την αποφυγή ατυχήματος.
 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών (πυροσβεστική σκόνη και αφρός) χωρίς να το γνωρίζει το προσωπικό του εργαστηρίου.
 4. Αποφύγετε την απευθείας επαφή με οποιαδήποτε χημική ουσία (πυροσβεστική σκόνη και αφρός). Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη σε περίπτωση χειρισμού υγρών διαλυτών και στερεών ουσιών. Τα γάντια πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μόλις λήξει η σχετική εργασία.
 5. Απαγορεύεται το κάπνισμα και το φαγητό μέσα στο χώρο παραγωγής και στο χώρο του εργαστηρίου δοκιμής όπως και σε όλο το χώρο του εργοστασίου.
 6. Μη δουλεύετε μόνοι στο εργαστήριο και στο χώρο παραγωγής. Αν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, ενημερώστε κάποιο συνάδελφο σας.
 7. Ακολουθείτε μεθόδους ασφαλούς χειρονακτικής διακίνησης φορτίων μέσα στον χώρο, ειδικά για τη μετακίνηση των φιαλών προς το σημείο χρήσης του περιεχομένου τους.
 8. Η συνδεσμολογία και χρήση των φιαλών αερίων για την παραγωγή πυροσβεστήρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις οδηγίες εργασίας.
 9. Η ένδυση θα πρέπει να είναι με φόρμα εργασίας, γάντια και υποδήματα ασφαλείας όπως και στους υπόλοιπους που έχουν να κάνουν με μεταφορά φορτίων όπως είναι οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων και οι πυροσβεστήρες.

Οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την αντικατάσταση της πυροσβεστικής σκόνης οφείλεται να γίνονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται αιώρηση αυτής στον περιβάλλοντα χώρο. Στα απαραίτητα μέσα προστασίας πρέπει να περιλαμβάνεται η χρήση μάσκας για την αποφυγή της εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων, τα γάντια για τα χέρια και προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια.

Αντίστοιχα για τον έλεγχο και/ή την αντικατάσταση του αφρού από πυροσβεστήρες αφρού θα πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα για την αποφυγή εισπνοής των αναθυμιάσεων και φυσικά γάντια και γυαλιά.

Σε κάθε περίπτωση κατάλληλος αερισμός του χώρου είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει τα βασικά στις συνθήκες εργασίας.

Συνοψίζοντας, οι βασικοί πυλώνες Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασίας είναι:

 • Κτιριακά κατάλληλο εργαστήριο: πατώματα, τοιχοποιία, οροφή, αποχωρητήρια, αποδυτήρια, χώρος για φαγητό, θερμοκρασία, αερισμός, φωτισμός
 • Ασφαλής εξοπλισμός: κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, συντηρημένα, εργονομικά
 • Ορθή διαχείριση θεμάτων Ααφάλειας και Υγιεινής. σύμφωνα με τις δραστηριότητες.
 • Εκτίμηση κινδύνου: ασφαλείς μεθόδους εργασίας
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό
Recent Posts