Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14980 Φ.700.5 3-2015 - Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού – ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14980 Φ.700.5 3-2015 – Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού – ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 529 / Β / 03-04-2015.

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 15/2014 - ΜΑΓΕΙΡΙΑ Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης & εγκατάστασης των φορητών, μονίμων & λοιπών μέσων πυροπροστασίας ΦΕΚ 3149 / Β / 24-11-2014

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 15/2014 – ΜΑΓΕΙΡΙΑ Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης & εγκατάστασης των φορητών, μονίμων & λοιπών μέσων πυροπροστασίας ΦΕΚ 3149 / Β / 24-11-2014.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 3149 / Β / 24-11-2014.

Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 14/2014 - Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 2434 / Β / 12-09-2014.

Πυρ. Διάταξη 12 & 13 - Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΦΕΚ 1794 / Β' / 06-06-2012

Πυρ. Διάταξη 12 & 13 – Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΦΕΚ 1794 / Β’ / 06-06-2012.
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 1794 / Β’ / 06-06-2012.

ΥΑ 12436/706/13-09-2011 (ΦΕΚ 2039) Συμμόρφωση προς την οδηγία 2010/35 ΕΚ περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση

ΥΑ 12436/706/13-09-2011 (ΦΕΚ 2039) Συμμόρφωση προς την οδηγία 2010/35 ΕΚ περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 2039 / Β / 13-09-2011.

Απόφαση Αριθμ. 1782/63 - Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.

Απόφαση Αριθμ. 1782/63 – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.

Απόφαση Αριθμ. 1782/63 – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 210 / Β / 01-03-2010.

Υπουργική Απόφαση 50292/16-02-2009 - Εφοδιασμός οχημάτων με πυροσβεστήρες - ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009

Υπουργική Απόφαση 50292/16-02-2009 – Εφοδιασμός οχημάτων με πυροσβεστήρες – ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 272 / Β / 16-02-2009.

ΚΥΑ 1589/104/30-01-2006 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - ΦΕΚ 90 / Β / 30-01-2006

Διαχωρισμός και καθορισμός λήψης μέτρων πυροπροστασίας σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών – Κατάργηση της 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611Β’)

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 90 / Β / 30-01-2006.

ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 - Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων

ΚΥΑ 17230/671/01-09-2005 – Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43 – ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 1218 / Β / 01-09-2005.

ΚΥΑ 618/43/20-01-2005 - Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων - ΦΕΚ 52 / Β / 20-01-2005

ΚΥΑ 618/43/20-01-2005 – Προϋποθέσεις διάθεσης και συντήρησης πυροσβεστήρων – ΦΕΚ 52 / Β / 20-01-2005

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 52 / Β / 20-01-2005.

ΑΠ 58938 Φ.701.2/06-11-2003 Κατάργηση & χρήση HALON σε μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης & φορητούς Πυροσβεστήρες

ΑΠ 58938 Φ.701.2/06-11-2003 Κατάργηση & χρήση HALON σε μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης & φορητούς Πυροσβεστήρες.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης ΑΠ 58938 Φ.701.2 / 06-11-2003.

ΑΠ 17191 Φ.701.5/21-04-2003 "Προδιαγραφές Φορητών Πυροσβεστήρων" - Αποδοχή πυροσβεστ. CO2 5kg αντί για CO2 6kg

ΑΠ 17191 Φ.701.5/21-04-2003 «Προδιαγραφές Φορητών Πυροσβεστήρων» – Αποδοχή φορητών πυροσβεστήρων CO2 5kg αντί για 6kg.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης ΑΠ 17191 Φ.701.5 / 21-04-2003.

ΥΑ 16289/330/27-05-1999 - Συμμόρφωση προς την οδηγία 97/23 ΕΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση - ΦΕΚ 987 / Β / 27-05-1999

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 1997 σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Εφαρμογή στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην εκτίμηση της συμμόρφωσης, εξοπλισμού υπό πίεση και συγκροτημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS άνω των 0,5 bar.

Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 22 της οδηγίας 76/767/ΕΟΚ όπως έχουν εναρμονιστεί με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 «συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών», για τον εξοπλισμό υπό πίεση ή το συγκρότημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 987 / Β / 27-05-1999.

ΠΔ 922/14-10-1977 Υποχρέωση εφοδιασμού πυροσβεστήρων σε λεβητοστάσια - ΦΕΚ 315 - Άρθρο 4 - 14-10-1977

ΠΔ 922/14-10-1977 Υποχρέωση εφοδιασμού πυροσβεστήρων σε λεβητοστάσια – ΦΕΚ 315 – Άρθρο 4 – 14-10-1977

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο .pdf, για να δείτε το πλήρες ΦΕΚ 315 – Άρθρο 4 – 14-10-1977.